พลังธรรมชาติของอัญมณี อเวนเทอรีน (Aventurine)

อเวนเทอรีน สามารถนำมาทำเครื่องประดับได้

  • มีศักยภาพในการดูดซับพลังในด้านลบของอารมณื
  • ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่สดใส
  • ก่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจ
  • มีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
  • มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยทางจิต